لودینگ
انتقال آب پمپ های لجن کش

ایستگاه پمپاژ خیر خواجه